Područje rada

Kako Vam možemo pomoći

TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA

Osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba i obavljanje svih pravnih radnji pri upisu promjena u sudskom registru.


Sastav i analiza svih vrsta trgovačkih ugovora.


Zastupanje u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova i savjetovanja pri sklapanju pravnih poslova.


Obavljanje svih pravnih radnji pri osnivanju svih oblika trgovačkih društava, uključujući pripremanje i sastavljanje dokumentacije za osnivanje trgovačkog društva te statusnih promjena trgovačkih društava zastupanje klijenata iz područja trgovačkog prava pred sudovima i drugim nadležnim tijelima.


Pravno savjetovanje društva, uprave, nadzornog odbora te članova društva po pitanju njihove građanskopravne i kaznene odgovornosti.


Porezno savjetovanje.


Zastupanje u sporovima u nadležnosti Trgovačkih sudova.

UPRAVNO PRAVO

Zastupanje u svim vrstama postupaka pred upravnim tijelima (poreznim postupci, povrata imovine, izvlaštenja).


Podnošenje upravnih tužbi i pokretanje upravnih sporova.

RADNO PRAVO

Pravno savjetovanje vezano za zasnivanje i prestanak radnog odnosa (sastav ugovora o radu, postupci otkazivanja i sporazumnog raskida).


Pravno savjetovanje o pravima i obvezama proizašlim iz radnog odnosa (naknada plaće, otpremnina).


Sastav dokumentacije (sistematizacija radnih mjesta, pravilnici o radu, kolektivni ugovori).


Zastupanje u radnim sporovima.

NASLJEDNO I OBITELJSKO PRAVO

Sastavljanje i čuvanje oporuka.


Sastavljanje sporazuma o podjeli bračne stečevine i drugih vrsta bračnih ugovora.


Pravno savjetovanje i zastupanje u ostavinskim postupcima.


Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima uzdržavanja.


Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima razvoda braka

OVRŠNO PRAVO I NAPLATA POTRAŽIVANJA

Pravno savjetovanje vezano za osiguranje plaćanja te izdavanje instrumenata osiguranja (zadužnice, bankarske garancije).


Zastupanje i sudjelovanje u svim stadijima ovršnog, parničnog, stečajnog i drugih postupaka.


Pravno savjetovanje i pokretanje postupaka prisilne naplate potraživanja.

STVARNO I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

Sastavljanje ugovora o kupoprodaji, darovanju i drugim vrstama prijenosa vlasništva na nekretninama i pokretninama.


Sastavljanje ugovora o najmu i zakupu nekretnina te pokretnina.


Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima radi zaštite posjeda, vlasništva i drugih stvarnih prava pred sudovima i drugim tijelima.


Zastupanje u postupcima upisa vlasništva i drugih prava u zemljišne knjige (uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe).


Uređenje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja te provođenje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka.

POSTUPCI NAKNADE ŠTETE

Zastupanje u postupku naknade imovinske i neimovinske štete.


Zastupanje u postupku ostvarivanja prava na pravičnu novčanu naknadu.


Podnošenje odštetnih zahtjeva pred osiguravajućim društvima.


Podnošenje zahtjeva za objavljivanjem ispravka u medijima.


Zastupanje u slučajevima odgovornosti za štetu putem medija.

KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

Obrana u prekršajnim postupcima.


Obrana u kaznenim postupcima.


Izrada kaznenih prijava.


Izrada privatnih tužbi.


Zastupanje fizičkih i pravnih osoba u kaznenim postupcima pred sudovima i drugim tijelima.


Zastupanje pred specijaliziranim sudovima u kaznenim postupcima.


Zastupanje oštećenika u kaznenim postupcima.


POSTUPCI JAVNE NABAVE

Sastav dokumentacije u provođenju postupaka javne nabave.


Sastav ugovora o nabavi.


Zastupanje naručitelja i ponuditelja u žalbenim postupcima.


Savjetovanje u postupku provođenja ugovora o javnoj nabavi.